Thái

Thái trong tiếng Việt có thể chỉ:

  • Quốc gia Thái Lan
  • Dân tộc Thái, sống tại Thái Lan, Trung Quốc hoặc Việt Nam
  • Ngôn ngữ Thái

Template:Định hướng