Tháng một

Tháng Một (tháng 1) là tháng đầu tiên trong lịch Gregorius, có 31 ngày. Trong âm lịch, tháng đầu tiên gọi là tháng Giêng. Ngoài ra, người Việt xưa kiến lấy tháng thứ mười một âm lịch làm đầu năm, nên cũng đã gọi tháng này là tháng một. Cách nói "một, chạp, giêng, hai" đã quen thuộc và trở thành câu nói cửa miệng của người Việt. Template:Lịch tháng này

Sự kiện

Xem thêm

Template:Tháng trong năm Template:Thể loại Commons

Tham khảo

Template:Sơ khai

*01 Thể loại:Lịch Thể loại:Lịch Gregorius Thể loại:Tháng một