Thông tin

Revision as of 10:10, 11 September 2018 by Tuanminh01 (talk) (đầu)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:1000 bài cơ bảnTemplate:Wikify

Thông tin là bất kỳ thực thể hoặc hình thức cung cấp câu trả lời cho một câu hỏi nào hoặc giải quyết sự không chắc chắn. Do đó, nó liên quan đến dữ liệukiến thức, vì dữ liệu đại diện cho các giá trị được gán cho các tham số và kiến thức biểu thị sự hiểu biết về những điều thực tế hay khái niệm trừu tượng.[1] Vì nó liên quan đến dữ liệu, sự tồn tại của thông tin không nhất thiết phải kết hợp với một người quan sát (ví dụ như nó tồn tại ngoài chân trời sự kiện), trong trường hợp hiểu biết thì thông tin yêu cầu một người quan sát có nhận thức.

Thông tin được chuyển tải dưới dạng nội dung của tin nhắn hoặc thông qua quan sát trực tiếp hoặc gián tiếp. Điều được cảm nhận có thể được hiểu như một thông điệp theo đúng nghĩa của nó, và theo nghĩa đó, thông tin luôn được truyền tải như là nội dung của một thông điệp.

Thông tin có thể được mã hóa thành nhiều dạng khác nhau để truyền và giải thích (ví dụ, thông tin có thể được mã hóa thành một chuỗi các dấu hiệu, hoặc truyền qua tín hiệu). Nó cũng có thể được mã hóa để lưu trữ và giao tiếp an toàn.

Thông tin làm giảm sự không chắc chắn. Sự không chắc chắn của một sự kiện được đo bằng xác suất xảy ra của nó và tỷ lệ nghịch với điều đó. Sự kiện không chắc chắn hơn, thì cần thêm thông tin để giải quyết sự không chắc chắn của sự kiện đó. Bit là một đơn vị thông tin điển hình, nhưng các đơn vị khác như nat cũng có thể được sử dụng.

Môi trường thông tin

Môi trường phổ biến tin tức là môi trường thông tin, nó bao gồm các băng tần liên lạc tự nhiên hoặc nhân tạo như sóng âm, tia sáng, dây dẫn, sóng âm thanh, sóng hình... Băng tần liên lạc thường nối kết các thiết bị của máy móc với nhau hay nối kết với con người. Con người có hình thức liên lạc tự nhiên và cao cấp là tiếng nói, từ đó nghĩ ra chữ viết. Ngày nay nhiều công cụ phổ biến tin tức đã xuất hiện: bút viết, máy in, điện tín, điện thoại, phát thanh, truyền hình, phim ảnh v.v.

Về nguyên tắc, thì bất kỳ cấu trúc vật chất nào hoặc bất kỳ băng tần nào cũng có thể mang tin tức. Các vật có thể thông tin được gọi là giá mang tin (support). Thông tin luôn mang một ý nghĩa xác định nhưng hình thức thể hiện của thông tin thì rõ ràng mang tính quy ước. Chẳng hạn ký hiệu "V" trong hệ đếm La Mã mang ý nghĩa là 5 đơn vị nhưng trong hệ thống chữ La tinh nó mang nghĩa là chữ cái V. Trong máy tính điện tử, nhóm 8 chữ số 01000001 nếu là số sẽ thể hiện số 65, còn nếu là chữ sẽ là chữ "A"

Phân loại tin tức

Có nhiều cách phân loại tin tức. Chúng ta quan tâm đến cách phân loại dựa vào đặc tính liên tục hay rời rạc của tín hiệu vật lý. Tương ứng, tin tức sẽ được thành chia thành tin tức liên tục và tin tức rời rạc.

Xem thêm

Template:Công nghệ

Tham khảo

  1. "Information p Definition of Information by Merriam-Webster". Merriam-webster.com. Retrieved 2017-05-01. 

Template:Sơ khai Template:Thể loại Commons

Thể loại:Bài cơ bản sơ khai Thể loại:Khoa học thông tin Thể loại:Quan niệm trong siêu hình học Thể loại:Thông tin