Thập niên 1930

Revision as of 19:30, 11 January 2017 by Hugopako (talk) (Tham khảo)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Chú thích trong bài Template:Decade Thập niên 1930 hay thập kỷ 1930 chỉ đến những năm từ 1930 đến 1939, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên trước hay vào đầu thập niên sau.

Tham khảo

Template:Sơ khai năm Template:Thể loại Commons