Thập niên 90

Template:Decade

Thập niên 90 hay thập kỷ 90 chỉ đến những năm từ 90 đến 99.

Chính trị và chiến tranh

Chiến tranh

Xung đột

Thuộc địa hóa

Các sự kiện chính trị nổi bật

1991: Liên Bang Xô viết tan rã

Thiên tai

Hiệp hội

Công nghệ

Khoa học

Kinh tế

Văn hóa đại chúng

Văn học và nghệ thuật

Thể thao

Âm nhạc

Kiến trúc

Thời trang

Khác

Tiểu thuyết và phim

Nhân vật

Lãnh tụ thế giới

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

Template:Sơ khai