Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

(Redirected from Thủ tướng Anh)

Template:Chú thích trong bài Template:Infobox Political post Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland là người đứng đầu chính phủVương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Thủ tướng và nội các (bao gồm các bộ trưởng) chịu trách nhiệm tập thể trước quốc vương, quốc hội, các đảng phái chính trị và các cử tri ở Anh. Thủ tướng Anh hiện nay, Theresa May, được bổ nhiệm ngày 13 tháng 7 năm 2016.

Quyền hạn

Với tư cách là người đứng đầu chính phủ, thủ tướng là người đứng đầu nội các. Ngoài ra, thủ tướng đứng đầu một đảng lớn và chỉ huy số đông trong Viện Thứ dân (Hạ viện). Do vậy, thủ tướng nắm cả hai chức vụ là lập pháphành pháp. Hệ thống chính trị ở Anh thường có một sự thống nhất hơn là chia rẽ quyền lực. Trong Viện Thứ dân, thủ tướng chỉ đạo quá trình làm luật với mục tiêu ban hành một chương trình nghị sự lập pháp của đảng phái chính trị đó. Trong khuôn khổ hành pháp, thủ tướng bổ nhiệm các thành viên nội các và các bộ trưởng, phối hợp các chính sách và hoạt động của tất cả các cơ quan chính phủ và các nhân viên dân sự. Thủ tướng cũng đóng vai trò là "bộ mặt" và "tiếng nói" của chính phủ ở cả trong nước lẫn quốc tế. Dựa trên yêu cầu của thủ tướng, quốc vương thực thi các quyền lực, gồm cả quyền theo pháp luật quy định lẫn đặc quyền: trong đó bao gồm quyền giải tán quốc hội; high judicial, political, official and Church of England ecclesiastical appointments; và phong tước.

Tham khảo

Template:Sơ khai

Xem thêm

Danh sách Thủ tướng Anh

Liên kết

Template:Thủ tướng Anh

Thể loại:Lịch sử chính trị Vương quốc Liên hiệp Anh