Thập niên 1950

Revision as of 11:05, 20 July 2018 by Ngọc Xuân bot (talk) (clean up)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Chú thích trong bài Template:Decade

Thập niên 1950 hay thập kỷ 1950 chỉ đến những năm từ 1950 đến 1959, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên trước hay vào đầu thập niên sau.

Tham khảo

Template:Sơ khai năm Template:Thể loại Commons

*