Thanh Điền

Thanh Điền có thể dùng được để chỉ:

Địa danh

Nhân danh

Template:Định hướng