Tiêu bản

Tiêu bản (từ gốc Hán Việt: , nghĩa là "ngọn gốc") là mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu. Trong tiếng Việt, thuật ngữ này có thể được dùng trong các ngành:

Template:Định hướng

Thể loại:Khoa học Thể loại:Thí nghiệm