Tiến trình

Tiến trình (tiếng Latinh: processus, tức là "sự chuyển động" là một sự việc xảy ra tự nhiên hay sự liên tiếp các thao tác có mục đích hoặc sự kiện.

Trong khoa học máy tính, tiến trình là một thực thể điều khiển đoạn mã lệnh có riêng một không gian địa chỉ, có ngăn xếp (stack) riêng rẽ, có bảng chứa các số miêu tả file (file descriptor) được mở cùng tiến trình và đặc biệt là có một định danh PID (process identifier) duy nhất trong toàn bộ hệ thống vào thời điểm tiến trình đang chạy.

Tham khảo

Template:Sơ khai công nghệ Template:Sơ khai tin học Template:Hệ điều hành

Thể loại:Tự nhiên Thể loại:Công nghệ Thể loại:Quản lý Thể loại:Thuật ngữ tin học Thể loại:Tính toán tương tranh Thể loại:Công nghệ hệ điều hành