Revision history of "Toán học"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:29, 7 January 2019Tuanminh01 (talk)m . . (57,227 bytes) (+57,227). . (Đã khóa “Toán học” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:29, ngày 8 tháng 1 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))