Trạng thái vật chất

Template:1000 bài cơ bảnnhỏ|phải|300px|Biểu đồ cho thấy sự chuyển hóa của các pha khác nhau. Trạng thái vật chất là những hình thức khác nhau của pha của vật chất. Trạng thái rắn có đặc điểm bởi tính chất phản kháng lại sự thay đổi hình dạng; Chất lỏng là một chất lưu mà các phân tử cấu tạo nên nó có liên kết không chặt so với liên kết rắn và có hình dạng phụ thuộc vào vật chứa nó.[1]; chất khí là tập hợp các nguyên tử hay phân tử hay các hạt nói chung trong đó các hạt có thể tự do chuyển động trong không gian.

4 trạng thái thường gặp

Rắn

Template:Chính

Lỏng

Template:Chính

Khí

Template:Chính Ngưng tụ Bose–Einstein

Ngưng tụ Bose-Einstein

Plasma

Template:Chính

Phản vật chất

Template:Chính

Trạng thái nhiệt độ thấp

Trạng thái năng lượng cao

Quark-gluon plasma

Trạng thái đề xuất

Chú thích

Liên kết ngoài

Template:Trạng thái vật chất

Thể loại:Bài cơ bản sơ khai Thể loại:Vật lý vật chất ngưng tụ Thể loại:Kỹ thuật nhiệt động lực học