Trận Đồng Quan

Trận Đồng Quan trong lịch sử Trung Quốc có thể là một trong các trận sau:

Template:Trang định hướng