Trục

Trục trong tiếng Việt có thể có các nghĩa sau:

Template:Định hướng