Trừu tượng

Template:Expand "Một sự trừu tượng" là kết quả của quá trình tạo ra một khái niệm đóng vai trò như một danh từ siêu thể loại cho tất cả khái niệm bên dưới, và những sự liên kết cùng các khái niệm liên quan như nhóm, trường, hoặc thể loại.Trừu tượng còn được ví như một điều khó hiểu "quá sức trừu tượng" một sự cầu kỳ nào đó.[1]

Chú thích

  1. Suzanne K. Langer (1953), Feeling and Form: a theory of art developed from Philosophy in a New Key p. 90: "Sculptural form is a powerful abstraction from actual objects and the three-dimensional space which we construe... through touch and sight."

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Template:Kiểm soát tính nhất quán

Thể loại:Trừu tượng Thể loại:Quan niệm trong siêu hình học Thể loại:Tư duy sáng tạo Thể loại:Tư duy