Trai

Trai trong tiếng Việt có thể chỉ:

Xem thêm

Template:Trang định hướng