Vùng

Revision as of 18:28, 30 July 2017 by Hugopako (talk) (từ khóa mới cho Thể loại:Vùng: " " dùng HotCat)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Bài cùng tên Trong địa lý, các vùng là các khu vực rộng được phân chia bởi các đặc tính vật lý (Địa lý tự nhiên), các đặc tính tác động của con người (Địa lý nhân văn), và các tương tác con người và môi trường (Địa lý tích hợp). Các vùng địa lý hay phân vùng được mô tả chủ yếu theo các định nghĩa tương đối, và đôi khi là các ranh giới tạm thời, trừ trong địa lý nhân văn, nơi các khu vực tài phán như biên giới quốc gia được định nghĩa rõ ràng theo luật.

Template:Expand

Ghi chú

Tham khảo

  • Bailey, Robert G. (1996) Ecosystem Geography. New York: Springer-Verlag. ISBN 0-387-94586-5
  • Donald W. Meinig (1986). The Shaping of America: A Geographical Perspective on 500 Years of History, Volume 1: Atlantic America, 1492-1800. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-03548-9

Liên kết ngoài

Template:Châu lục Template:Khu vực

Template:Sơ khai

Thể loại:Địa lý học Thể loại:Địa lý vùng