Văn phòng Chính phủ (Việt Nam)

(Redirected from Văn phòng Chính phủ)

Template:Bộ Việt Nam Template:Chính trị Việt Nam Văn phòng Chính phủ là một cơ quan ngang Bộ trong Chính phủ Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ là bộ máy giúp việc của Chính phủThủ tướng Chính phủ.

Lịch sử

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới. Cũng trong thời gian đó, một cơ quan đầu não giúp việc cho Chính phủ lâm thời và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thành lập. Do lúc bấy giờ, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa ổn định, áp lực nội hoạn ngoại xâm rất lớn, nên tổ chức cũng như nhân sự của cơ quan này được giữ bí mật. Việc thành lập cơ quan này cũng không có văn bản thành lập chính thức.

Đến tháng 9 năm 1955, Chính phủ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được thành lập, ông Phạm Hùng được cử làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Mặc dù vậy, mãi đến 26 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới ra Lệnh số 18-LCT công bố Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó chính thức thành lập Văn phòng Phủ Thủ tướng và quy định chức năng như sau:

Năm 1971, bên cạnh Bộ trưởng Phủ Thủ tướng còn đặt thêm một Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng tương đương Bộ trưởng. Năm 1981, chức vụ Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng tương đương với Bộ trưởng Phủ Thủ tướng cũ và Văn phòng Phủ Thủ tướng cũng chuyển thành Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, đứng đầu bởi Chủ nhiệm, tương đương Bộ trưởng. Trong hầu hết thời gian, 2 chức vụ này do 1 người kiêm nhiệm; đến năm 1987 thì sát nhập 2 chức vụ này làm một.

Đến năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng chuyển lại thành Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng đổi sang tên gọi chức vụ mới là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ngày 19 tháng 4 năm 2001, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 489/QĐ-TTg, chọn ngày 28 tháng 8 làm "Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ".

Nhiệm vụ

 • Tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ và Thủ tướng;
 • Tham mưu cho Thủ tướng trong công việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước;
 • Giúp Thủ tướng tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện chương trình kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng
 • Xây dựng, quản lý và thực hiện đúng Quy chế làm việc, chương trình và kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng; bảo đảm các điều kiện vật chất và kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.[1]

Lãnh đạo đương nhiệm

Các cơ quan trực thuộc

 • Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng (gọi tắt Vụ I).
 • Vụ Nội chính (gọi tắt là Vụ II).
 • Vụ Theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa phương (gọi tắt là Vụ III).
 • Vụ Tổng hợp.
 • Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.
 • Vụ Pháp luật.
 • Vụ Quan hệ quốc tế.
 • Vụ Kinh tế ngành.
 • Vụ Kinh tế tổng hợp.
 • Vụ Khoa giáo - Văn xã.
 • Vụ Đổi mới doanh nghiệp.
 • Vụ Thư ký - Biên tập.
 • Vụ Văn thư Hành chính.
 • Vụ Tổ chức cán bộ.
 • Vụ Kế hoạch tài chính.
 • Cục Quản trị.
 • Cục Hành chính - Quản trị II.
 • Trung tâm Tin học.
 • Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Bộ trưởng qua các thời kỳ

STT Ảnh Tên Từ Đến Chức vụ
1 113x113px Phạm Hùng tháng 9 năm 1955 tháng 5 năm 1958 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng đầu tiên
112x112px Nguyễn Duy Trinh tháng 5 năm 1958 tháng 12 năm 1958 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
Nguyễn Khang tháng 5 năm 1959 tháng 7 năm 1960 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
2 tháng 5 năm 1959 tháng 7 năm 1960 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng chính thức đầu tiên
3 tháng 7 năm 1960 tháng 4 năm 1965 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
113x113px Trần Hữu Dực tháng 4 năm 1965 tháng 7 năm 1971 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
4 tháng 7 năm 1971 tháng 6 năm 1975 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng (từ tháng 3 năm 1974 kiêm Phó thủ tướng)
Đặng Thí tháng 6 năm 1971 tháng 4 năm 1973 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng
Phan Mỹ tháng 4 năm 1973 tháng 7 năm 1976 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng
5 113x113px Trần Hữu Dực tháng 6 năm 1975 tháng 7 năm 1976 Phó thủ tướng Hội đồng Chính phủ
kiêm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
Phan Mỹ tháng 6 năm 1975 tháng 7 năm 1976 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng
6 Đặng Thí tháng 7 năm 1976 tháng 2 năm 1977 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
Vũ Tuân tháng 2 năm 1977 tháng 1 năm 1981 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
Đặng Việt Châu tháng 1 năm 1981 tháng 7 năm 1981 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
Phan Mỹ tháng 7 năm 1976 tháng 7 năm 1981 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng
7 Đặng Thí tháng 7 năm 1981 tháng 4 năm 1982 Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng
kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
Nguyễn Hữu Thụ tháng 4 năm 1982 tháng 5 năm 1984 Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng
kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
91x91px Đoàn Trọng Truyến tháng 5 năm 1984 tháng 2 năm 1987 Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng
kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
Nguyễn Khánh tháng 2 năm 1987 tháng 6 năm 1987 Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
kiêm Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng
Hồ Ngọc Nhường tháng 4 năm 1987 tháng 6 năm 1987 Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
8 Nguyễn Khánh tháng 6 năm 1987 tháng 10 năm 1992 Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng
9 Lê Xuân Trinh tháng 10 năm 1992 tháng 11 năm 1996 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Lại Văn Cử tháng 11 năm 1996 tháng 9 năm 1997 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
10 tháng 9 năm 1997 tháng 3 năm 1999 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Đoàn Mạnh Giao tháng 3 năm 1999 tháng 8 năm 2002 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
11 tháng 8 năm 2002 2 tháng 8 năm 2007 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
12 107x107px Nguyễn Xuân Phúc 2 tháng 8 năm 2007 3 tháng 8 năm 2011 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
13 87x87px Vũ Đức Đam 3 tháng 08 năm 2011 14 tháng 11 năm 2013 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
14 80x80px Nguyễn Văn Nên 14 tháng 11 năm 2013 8 tháng 4 năm 2016 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
15 80x80px Mai Tiến Dũng 9 tháng 4 năm 2016 nay Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đương nhiệm

Chú thích

Liên kết ngoài

Template:Chính phủ Việt Nam Template:Tổ chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thể loại:Văn phòng Chính phủ Việt Nam