Vật liệu

Vật liệu (tiếng Anh: Materials) là chất hoặc hợp chất được con người dùng để làm ra những sản phẩm khác. Vật liệu là đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo. Trong công nghiệp, vật liệu là những sản phẩm chưa hoàn thiện và thường được dùng để làm ra các sản phẩm cao cấp hơn.

Một số vật liệu quan trọng

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Sơ khai vật liệu

* Thể loại:Nguyên liệu