Vạn

Revision as of 04:47, 16 October 2018 by Trần Thế Vinh (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Chú thích trong bài Template:Bài cùng tên Vạn là một cách dùng thường trong văn chương để gọi trực tiếp số tự nhiên 104 = 10000 (mười nghìn). Nhiều ngôn ngữ cũng có khái niệm này:

Chữ này cũng được dùng để một số lượng rất nhiều không đếm được như trong "vạn năng", "muôn hình vạn trạng"... Ngoài ra, vạn cũng là tên để chỉ loại hình kiến trúc thờ cúng thủy thần (Cá Ông) ở các làng chài ven biển Việt Nam.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai toán học

Thể loại:Số nguyên