Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Template:Thông tin về tổ chức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam[1] (tiếng Anh: Vietnam Academy of Science and Technology, viết tắt là VAST) là một viện nghiên cứu đa ngành đa lĩnh vực, cơ quan trực thuộc Chính phủ Việt Nam và do Chính phủ thành lập, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tự nhiên và phát triển các công nghệ theo định hướng của Chính phủ.

Trụ sở chính của viện đặt tại số 18, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Tổ chức

Đứng đầu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là ban lãnh đạo viện làm việc trực tiếp với các hội đồng khoa học chuyên ngành và liên ngành, cũng như với ba nhóm thành viên.

Nhóm thứ nhất là các viện con và trường, do Chính phủ Việt Nam thành lập bao gồm:

Template:Col-1-of-2Template:Col-2-of-2

Nhóm thứ hai là các viện và phân viện do lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký quyết định thành lập, bao gồm:

Nhóm cuối cùng là các ban quản lý (như ban tổ chức cán bộ, ban kế hoạch tài chính, ban ứng dụng và triển khai công nghệ, ban hợp tác quốc tế, ban kiểm tra và các văn phòng thường trực tại các tỉnh thành) và các đơn vị hoạt động hạch toán độc lập (như viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị Khoa học, trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ, trung tâm Nghiên cứu Năng lượng, và các doanh nghiệp và các đơn vị triển khai khoa học công nghệ khác).

Hoạt động

Ngày 25 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Theo đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật.

Viện Hàn lâm KHCNVN thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây [6]:

 1. Trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các dự án, đề án quan trọng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 2. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, đổi tên, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thuộc thẩm quyển của Thủ tướng.
 3. Về nghiên cứu khoa học và công nghệ:
  • Nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực: Toán học; vật lý; hóa học; sinh học; công nghệ sinh học; công nghệ thông tin; điện tử, tự động hóa; công nghệ vũ trụ; khoa học vật liệu; đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học; khoa học trái đất; khoa học và công nghệ biển; môi trường và năng lượng; dự báo, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai;
  • Nghiên cứu tổng hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên và môi trường;
  • Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ;
  • Đề xuất và chủ trì thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ tọng điểm cấp nhà nước theo sự phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao; tổ chức đào tạo sau đại học về khoa học tự nhiên và công nghệ theo quy định của pháp luật.
 5. Báo cáo và cung cấp thông tin động đất, cảnh báo sóng thần với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
 6. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường khoa học, công nghệ.
 7. Tham gia thẩm định trình độ công nghệ, xét duyệt luận chứng kinh tế-kỹ thuật các công trình trọng điểm, quan trọng của Nhà nước và của các địa phương theo sự phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 8. Quyết định các dự án đầu tư của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 10. Về tài chính, tài sản:
  • Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
  • Quyết định phân bổ chỉ tiêu kế hoạch, kiểm tra việc chi tiêu, chịu trách nhiệm quyết toán;
  • Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.
 11. Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ theo quy định của pháp luật.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Lịch sử

Phát triển khoa học công nghệ là một chủ trương lớn mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trước năm 1970, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương xây dựng một Trung tâm khoa học của cả nước và quyết định xây dựng Viện Khoa học Tự nhiên. Ngay trong thời gian gian chống Mỹ một số cơ sở nghiên cứu được tiến hành thành lập như viện Toán học, viện Vật lý, viện Nghiên cứu biển. Năm 1970 các viện trên và nhiều đơn vị nghiên cứu khác được tập hợp lại thành Trung tâm nghiên cứu khoa học, thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Ngày 20 tháng 5 năm 1975 Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) có nghị định số 118/CP thành lập Viện Khoa học Việt Nam trên cơ sở Trung tâm này.[7]

Viện Khoa học Việt Nam là cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ có nhiệm vụ: "Nghiên cứu các các vấn đề khoa học kỹ thuật có tầm quan trọng về mặt kinh tế, những vấn đề tổng hợp liên quan đến nhiều ngành, những vấn đề phải tích luỹ số liệu trong nhiều năm để qua điều tra, khảo sát rút ra các quy luật nhằm góp phần giải quyết những nhiệm vụ kinh tế quan trọng lâu dài, những vấn đề khoa học cơ bản để làm cơ sở cho việc phát triển nền khoa học của cả nước…"

 • Ngày 20 tháng 9 năm 1977 Hội đồng chính phủ (nay là Chính phủ) có Quyết định số 265/CP thành lập phân viện Khoa học trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh [8].
 • Ngày 22 tháng 5 năm 1993 Thủ tướng Chính phủ có Nghị định số 24/CP thành lập Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia trên cơ sở tổ chức lại viện Khoa học Việt Nam[9].
 • Ngày 16 tháng 01 năm 2004, Chính phủ có Nghị định số 27/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KH&CN Việt Nam. Theo Nghị định này thì Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia được đổi thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam[10].
 • Ngày 12 tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 62/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam[11].
 • Ngày 25/12/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam[12].

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam qua các thời kỳ

Từ năm 1975 đến năm 1983, Viện trưởng là Cố GS.VS. Trần Đại Nghĩa
Từ năm 1983 đến năm 1994, Viện trưởng là GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu
Từ năm 1994 đến 2008, Chủ tịch Viện là GS.TSKH. Đặng Vũ Minh
Từ năm 2008 đến nay, Chủ tịch Viện là GS.VS.Châu Văn Minh

Lãnh đạo Viện

Lãnh đạo Viện hiện tại gồm Chủ tịch và ba Phó Chủ tịch [13]

Chú thích

 1. Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 2. Trước năm 2008 là Phân viện Sinh học tại Đà Lạt thuộc Viện Sinh học nhiệt đới
 3. Trước đây là Phân viện Khoa học Vật liệu
 4. Trước đây là Phân viện Khoa học Vật liệu tại Nha Trang
 5. Trước đây là Phân viện Hải dương học tại Hà Nội
 6. Chức năng, nhiệm vụ
 7. Quá trình phát triển của Bộ Khoa học và Công nghệ
 8. "Quyết định 265-CP năm 1977 thành lập Phân viện khoa học trực thuộc Viện khoa học Việt Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Chính phủ ban hành". 
 9. "Nghị định 24/CP năm 1993 về việc thành lập Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia". 
 10. "Nghị định số 27/2004/NĐ-CP của Chính phủ: Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam". 
 11. "62/2008/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam". 
 12. "Nghị định số 108/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam". 
 13. Lãnh đạo và quản lý Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 14. "Quyết định số 388/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nay giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam". 
 15. "Quyết định số 387/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ông Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nay giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam". 

Liên kết ngoài

Template:Chính phủ Việt Nam Template:Tổ chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thể loại:Văn hóa Hà Nội Thể loại:Viện hàn lâm