W3C

Template:Tóm tắt về công ty World Wide Web Consortium, viết tắt W3C, là một côngxoocxiom lập ra các chuẩn cho Internet, nhất là cho World Wide Web. Chủ tịch của W3C là Ngài Tim Berners-Lee, người sáng tạo ra HTTP (HyperText Transfer Protocol) và HTML (HyperText Markup Language). Internet dựa trên các kỹ thuật đó.

Mỗi tiêu chuẩn đi qua bốn giai đoạn: Phác thảo (Working Draft), Chỉnh sửa Cuối cùng (Last Call), Trình chuẩn (Proposed Recommendation) và Chuẩn đủ Tư cách Ứng cử (Candidate Recommendation), trước khi được gọi là Chuẩn Chính thức (Recommendation). Các nhà công nghiệp phần mềm được tự quyết định có theo tiêu chuẩn hay không. Thông thường, nhiều trong số họ theo các tiêu chuẩn này.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Template:Các tổ chức công nghệ thông tin quốc tế

Thể loại:Côngxoocxiom Thể loại:Tổ chức tiêu chuẩn Thể loại:Internet Thể loại:Dịch vụ web