Bão nhiệt đới Vance – Wikipedia

Vance được sử dụng trong danh sách sáu năm hiện đại ở Đông Thái Bình Dương:

Vance cũng được sử dụng để đặt tên cho ít nhất một cơn bão ở Nam bán cầu.

Xem thêm [ chỉnh sửa ]

  • Bão Vince – Một tên tương tự được bao gồm trong một trong các danh sách đặt tên cho lưu vực Đại Tây Dương.