Osummit – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi

Osummit là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. Nó nằm ở khu vực B của thành phố đô thị thủ đô Johannesburg. . [1]

Tài liệu tham khảo [[1945900] Xe đẩy, Lucie A.; du Plessis, Theodorus L. (2014). Từ điển tên địa danh Nam Phi . Nhà xuất bản Jonathan Ball. tr. 1412. ISBN Muff868425501.