Riff Raff – Wikipedia

Riff Raff Riffraff hoặc Riff-Raff một thuật ngữ cho những người bình thường nhưng có ý nghĩa tiêu cực, có thể đề cập đến:

Trong âm nhạc [ chỉnh sửa ]

Nhân vật hư cấu [ chỉnh sửa ]

Xem thêm ]