Selby, Gauteng – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi

Selby là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. Nó nằm ở khu vực F của thành phố đô thị thủ đô Johannesburg.

Lịch sử [ chỉnh sửa ]

Trước khi phát hiện ra vàng trên Witwatersrand vào năm 1886, vùng ngoại ô nằm trên một trong những trang trại ban đầu được gọi là Turffontein [2] Khu vực này ban đầu là vùng đất khai thác, nơi hai mỏ của chúng là Village Main và Ferreira Gold được thành lập. [2] Nó được thành lập như một vùng ngoại ô vào năm 1928 và được đặt theo tên của người quản lý mỏ Paul Selby của Ferreira Deep. [2]

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

  1. ^ a b d "Địa điểm phụ Selby". Điều tra dân số năm 2011 .
  2. ^ a b c .; Xe đẩy, Lucie A.; du Plessis, Theodorus L. (2014). Từ điển tên địa danh Nam Phi . Nhà xuất bản Jonathan Ball. tr. 1412. ISBN Muff868425501.