Sembrouthes – Wikipedia

Sembrouthes là một vị vua của Vương quốc Aksum. Anh ta chỉ được biết đến từ một dòng chữ duy nhất trong tiếng Hy Lạp cổ đại được tìm thấy tại Dekemhare (Deqqi Mehari) ở Eritrea ngày nay, có niên đại là năm thứ 24 của anh ta.

S. C. Munro-Hay đặt triều đại của mình vào một khoảng cách giữa `DBH và DTWNS, hoặc c.250. [1] Tuy nhiên, W.R.O. Hahn, trong một nghiên cứu được xuất bản năm 1983, đã gán Sembrouthes vào thế kỷ thứ 4, giữa Aphilas và Ezana. Anh ta cũng đồng hóa anh ta với Ousanas hoặc Ella Amida huyền thoại. Sau này là một dòng chữ tại Adulis rằng Cosmas Indicopleustes đã tạo một bản sao cho vua Kaleb của Axum. [3]

  1. ^ S. C. Munro-Hay, Aksum: Một nền văn minh châu Phi cổ đại muộn (Edinburgh: Nhà xuất bản Đại học, 1991), tr. 73
  2. ^ Như được trích dẫn trong Munro-Hay, Khai quật tại Axum (Luân Đôn: Viện Anh ở Đông Phi, 1989), tr. 22
  3. ^ Munro-Hay, Aksum tr. 80