Hệ thống Hamilton – Wikipedia

Bài viết này là về lý thuyết cổ điển. Đối với các mục đích sử dụng khác, xem Hamiltonian A Hệ thống Hamilton là một hệ thống động lực được điều chỉnh bởi các phương trình của Hamilton. Trong vật lý, hệ động lực này mô tả sự tiến hóa của một hệ vật lý […]