Mike Borzello – Wikipedia

Michael Ross "Mike" Borzello (sinh ngày 14 tháng 8 năm 1970) là huấn luyện viên bắt chính của Liên đoàn cho Chicago Cubs. Thời niên thiếu Người tham gia Sê-ri Thế giới của Đại học NCAA vào năm 1994, với tư cách là người bắt và là người cung cấp đầu tiên cho Hổ Hổ […]