Sản xuất, Khoa học và Tài chính – Wikipedia

Sản xuất, Khoa học và Tài chính (hoặc Liên minh Sản xuất, Khoa học và Tài chính ; hầu như chỉ được gọi là MSF ) là một công đoàn ở Anh. Hơn tám mươi thành viên của Nghị viện (chủ yếu là thành viên của Đảng Lao động) là thành viên. Lịch sử [ […]