Chất lỏng thứ nhất – Wikipedia

 

Chất lỏng bậc 1 là tên gọi khác của chất lỏng định luật điện với sự phụ thuộc theo cấp số nhân của độ nhớt vào nhiệt độ.

 

μ e f f ( γ ˙ T ) ] 0 γ ˙ n – 1 exp ⁡ ( – 19659011]) { displaystyle mu _ { mathrm {eff}} ({ dot { gamma}}, T) = mu _ {0} { dot { gamma}} ^ {n- 1} exp (-bT)}

trong đó γ̇ là tốc độ cắt T là nhiệt độ và μ ] 0 n b là các hệ số.

Mô hình có thể được viết lại thành

 

μ e f f ( γ ˙ T ) ] ⁡ ( A 0 + A 1 ln ⁡ γ 19659013] A 2 T ) { displaystyle mu _ { mathrm {eff}} ({ dot { gamma}}, T) = exp left (A_ {0} + A_ {1} ln { dot { gamma}} + A_ {2} T right)}