Chất lỏng thứ nhất – Wikipedia

Chất lỏng bậc 1 là tên gọi khác của chất lỏng định luật điện với sự phụ thuộc theo cấp số nhân của độ nhớt vào nhiệt độ.

trong đó γ̇ là tốc độ cắt T là nhiệt độ và μ ] 0 n b là các hệ số.

Mô hình có thể được viết lại thành

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count: