Frank McIntosh – Wikipedia

Frank Westbrook McIntosh (6 tháng 8 năm 1879 [1] – ngày 4 tháng 7 năm 1951 [2]) là một chính trị gia ở Manitoba, Canada. Ông phục vụ trong Hội đồng lập pháp của Manitoba từ năm 1932 đến 1936, với tư cách là đại diện của đảng Tự do – Tiến bộ. McIntosh sinh […]

Danh sách các vị vua của Axum

Các vị vua của Axum đã cai trị một quốc gia thương mại quan trọng trong khu vực hiện nay là Eritrea và phía bắc Ethiopia, từ khoảng 100 Lời940 sau Công nguyên. chỉnh sửa ] Ngày chiếm hữu Tên Ghi chú c. 100 Za Haqala (có thể là Zoskales) c. 200 GDRT (được các […]