Bão Adele – Wikipedia

Tên Adele đã được sử dụng cho hai cơn bão nhiệt đới ở Đông Thái Bình Dương:

Tên Adele đã nghỉ hưu sau năm 1970 và được thay thế bằng Aletta.

Ở Tây Nam Ấn Độ Dương:

  • Adele áp thấp nhiệt đới năm 1974, một vùng trũng ở Kênh Mozambique đã đổ bộ vào Madagascar

ở Tây Nam Thái Bình Dương:

  • Bão nhiệt đới Adele năm 1969, một cơn bão nhiệt đới ngoài khơi bờ biển phía đông Australia không tiếp cận đất liền