Hạt nhân Bolshevik – Wikipedia

Bolshevik Nuclei (bằng tiếng Pháp: Noyau-Bolshevik ) là một nhóm Marxist bí mật nhỏ ở Sénégal. Nó được xuất bản Lên men . Vào thời điểm bầu cử năm 1988, nó đã thúc đẩy sự kiêng cử.

Nguồn [ chỉnh sửa ]

  1. Zuccarelli, François. La vie politique sénégalaise (1940-1988) . Parid: CHEAM, 1988.